www.quoctoan.com

 Tổ chức một đại lễ của QLVNCH

  I - Các Chức vụ và các đơn vị của một đại lễ:

  Chủ tọa buổi lễ   - Chủ Tọa - là một quan chức chính quyền, hoặc một Sĩ quan QLVNCH.

  Xướng ngôn viên   - XNV - có thể là một dân sự hoặc một Sĩ quan QLVNCH.

  Sĩ quan Chỉ huy buổi lễ   - SQCH - là một Sĩ Quan, với một tiểu đội danh dự  TĐDD.

  Toán Quốc Quân Kỳ   - TQQK - gồm có Quốc Kỳ và Quân Kỳ  - QQK - và Toán Hầu kỳ  - Hầu Kỳ. QQK gồm có Quốc Kỳ VN, Quốc Kỳ Đồng minh, Quân kỳ QLVN - Quốc Kỳ luôn luôn ở vị thế thẳng đứng, Quân Kỳ và các lá cờ khác phải theo lệnh SQCH. Toán Hầu Kỳ gồm có it nhất 2 chiến sĩ quân phục đại lễ với súng trên vai trong suốt buổi lễ.

  Ban Quân Nhạc   - QNc - V́ hoàn cảnh khó khăn, ta dùng 1 CD Quân Nhạc thay thế ban Quân Nhạc. Nhưng phải có một chuyên viên xử dụng 1 hoặc 2 CD players thành thạo.  

  1-Lễ rước Quốc và Quân kỳ

  XNV tuyên bố: Lễ rước Quốc và Quân kỳ VNCH.

  SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu  Kèn Nghiêm  

  SQCH hô: Súng chào...bắt - TĐDD bắt súng chào - Hầu Kỳ súng lên vai - Cờ thẳng đứng.

  d  QNc tấu  Nhạc Quân Hành  

  QQK: di chuyển tới vị trí hành lễ - Khi TQQK tới địa điểm ấn định, QNc ngừng nhạc.

  SQCH hô: đem súng...xuống - TĐDD hạ súng - Hầu Kỳ giữ súng trên vai - Cờ thẳng đứng.

  SQCH hô: thao diễn...nghỉ - TĐDD nghỉ, Hầu Kỳ luôn luôn ở vị thế nghiêm.

  2-Lễ đón vị Chủ tọa

  a  XNV tuyên bố: (chức vị + tên họ) chủ tọa buổi lễ "...." đến...

  SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu:  Kèn Nghiêm

  c  SQCH hô: Súng chào...bắt - TĐDD bắt súng chào - Hầu Kỳ súng trên vai - Cờ thẳng đứng.

  d  QNc tấu  Nhạc Quân Hành     

  Chủ Tọa đi về hướng Quốc Quân kỳ, trong lúc QNc đang tấu nhạc quân hành.

  Chủ Tọa đứng trước TQQK - Hầu Kỳ: bắt súng chào - Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

  Chủ Tọa đưa tay chào Quốc Quân kỳ - QNc tấu  Kèn Thượng Nghinh

  QNc dứt kèn: Chủ Tọa hạ tay xuống. QNc tấu  Nhạc Quân Hành 

   SQCH tiến tới, đưa tay mời Chủ Tọa đi duyệt hàng quân. Chủ Tọa đi doc theo TĐDD, SQCH đi theo.

  k  SQCH đưa vị Chủ Tọa tới ghế danh dư nơi khán đài rồi trở về đứng trước TĐDD.

   SQCH hô: Đem súng...xuống - TĐDD hạ súng, Hầu Kỳ đem súng về vai - Cờ thẳng đứng.

  m SQCH hô: Thao diễn...nghỉ - TĐDD nghỉ, Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.

  3a-Lễ Thượng Quốc kỳ VNCH (và Quốc gia Đồng Minh nếu có)

  a  XNV tuyên bố: Lễ Thượng kỳ VNCH (và.....).

  b  SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu Kèn Nghiêm 

  c  SQCH hô: Súng chào...bắt - TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào - Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

  d  XNV tuyên bố: Lễ Thượng Kỳ bắt đầu:

  e  QNc tấu  Kèn Thượng Kỳ - Trong khi kéo các lá cờ từ từ lên hết cột cờ.

  f  XNV tuyên bố: Lễ Thượng Kỳ chấm dứt.

  g  SQCH hô: Đem súng...xuống - TĐDD hạ súng - Hầu Kỳ đem súng về vai - Cờ thẳng đứng.

  h  SQCH hô: Thao diễn...nghỉ - TĐDD nghỉ - Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.

  3b-Lễ Chào Quốc kỳ VNCH, và Quốc gia Đồng Minh

  a  XNV tuyên bố: Lễ chào Quốc kỳ "Đồng Minh" và Quốc kỳ VNCH.

  b  SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu Kèn Nghiêm 

  c  SQCH hô: Súng chào...bắt - TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào - Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

  d  XNV tuyên bố: Quốc thiều, hoặc Quốc ca "tên quốc gia" bắt đầu - Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ trở về vị trí thẳng đứng.

  e  QNc tấu Quốc thiều, hoặc  Quốc Ca Quốc Gia Đồng Minh

  f  XNV tuyên bố: Quốc ca VNCH bắt đầu - QNc tấu  Quốc Ca VNCH

  g  XNV tuyên bố: Lễ chào Quốc kỳ chấm dứt.

  h  SQCH hô: Đem súng...xuống - TĐDD hạ súng, Hầu Kỳ đem súng về vai - Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 90 độ.  

  i  XNV tuyên bố: Lễ Mặc Niệm các chiến sĩ và đồng bào.....đă hy sinh ....bắt đầu.

  k SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu Kèn Nghiêm 

  l  SQCH hô: Súng chào...bắt - TĐDD và Hầu Kỳ bắt súng chào - Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống  xuống 45 độ.

  m XNV đọc lời tưởng niệm, và tuyên bố: Phút Mặc Niệm bắt đầu - QNc tấu  Nhạc Hồn Tử Sĩ

  n  XNV tuyên bố: Phút Mặc Niệm chấm dứt.

  o SQCH hô: Đem súng...xuống - TĐDD hạ súng - Hầu Kỳ đem súng về vai - Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

  p SQCH hô: Thao diễn...nghỉ - TĐDD nghỉ - Hầu Kỳ đứng thế nghiêm.

  4-Lễ Tiễn Quốc và Quân Kỳ

  a  XNV tuyên bố: Lễ tiễn Quốc và Quân kỳ VNCH.

  b  SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu  Kèn Nghiêm  

  c  SQCH hô: Súng chào...bắt - TĐDD bắt súng chào - Hầu kỳ vẫn súng trên vai - Quốc Kỳ vẫn thẳng đứng, Quân Kỳ xuống 45 độ.

  d  QNc tấu  Nhạc Quân Hành   

  e  TQQK: di chuyển rời vị trí hành lễ - Khi TQQK rời khỏi khuôn viên buổi lễ, QNc ngừng nhạc.

  f   SQCH hô: đem súng...xuống - TĐDD: hạ súng.

  g  SQCH hô: thao diễn...nghỉ.

  5-Lễ Truy Điệu các vị Anh Hùng Có thể tổ chức lễ truy điệu này cho một chiến sĩ VNCH.

  a  XNV tuyên bố: Lễ truy điệu các vị anh hùng...cấp bậc, tên họ, đơn vị, và các chiến công...

  b  SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu  Kèn Nghiêm  

  c  XNV mời Chủ Tọa tiến đến vị trí cử hành lễ Truy Điệu - Chủ Tọa đoàn tiến đến đứng trước bàn thờ.

  d  SQCH hô: Khai Quân Hiệu - QNc tấu  Kèn Khai Quân Hiệu  

  e  XNV đọc những lời truy điệu, Chủ Tọa và các thượng khách thắp nhang...xong, đứng nghiêm.

  f   SQCH hô: Súng chào...bắt - TĐDD bắt súng chào - QNc tấu  Kèn Truy Điệu    

  g  SQCH hô: Bế Quân Hiệu - QNc tấu  Kèn Bế Quân Hiệu     

  h  XNV tuyên bố: Lễ Truy Điệu chấm dứt, mời Chủ Tọa và quan khách an tọa.

  i   SQCH hô: Đem súng...xuống - TĐDD hạ súng xuống.

  k  SQCH hô: Thao diễn...nghỉ - TĐDD nghỉ.

  6-Lễ Trao Huy Chương cho các chiến sĩ xuất sắc

  a  XNV tuyên bố: Lễ trao Huy chương cho các chiến sĩ...(cấp bậc và tên họ....)

  b  SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu  Kèn Nghiêm  

  c  XNV mời các .....tên họ....tiến lên vị trí hành lễ.

  d  XNV mời Chủ Tọa tiến đến vị trí hành lễ - Chủ Tọa tiến đến và đứng trước các chiến sĩ xuất sắc.

  e  SQCH hô: Khai Quân Hiệu: QNc tấu  Kèn Khai Quân Hiệu  

  f  XNV đọc những lời khen, vị Chủ Tọa gắn huy chương....xong.

  g  SQCH hô: Bế Quân Hiệu - QNc tấu  Kèn Bế Quân Hiệu  

  k  XNV tuyên bố: Lễ gắn huy chương chấm dứt.

  l  SQCH hô: Thao diễn...nghỉ - TĐDD nghỉ.

  7-Lễ Diễn Binh

  a  XNV tuyên bố: Lễ Diễn Binh của các đơn vị....

  b  SQCH hô: Nghiêm - QNc tấu  Kèn Nghiêm  

  c  SQCH hô: Súng lên vai...bắt - QNc tấu  Nhạc Quân Hành   

  d  XNV giới thiệu từng đơn vị đi diễn hành ..v..v..v.

  ****************************************************************

  Biên soạn:

  Nhạc Trưởng Vũ Tắc Toản -  www.quoctoan.com

====================================================================

 

This site was last updated 09/28/18